[layerslider id="1"]

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој закон се уредуваат статусот, правата, должностите, одговорностите на јавнообвинителската служба, системот на плати и надоместоци на плати на јавнообвинителската служба.

Член 2
Јавнообвинителската служба ја сочинуваат јавнообвинителските службеници вработени во јавните обвинителства и лицата вработени во јавните обвинителства кои вршат технички и помошни работи и јавнообвинителската полиција.

Јавнообвинителската служба ја сочинуваат и стручните лица вработени во јавните обвинителства за вршење на стручни работи поврзани со следење, откривање и истражување на криминалитетот.

Член 3
Јавнообвинителски службеник е лице кое во јавните обвинителства врши стручни, административно-технички, извршни, статистички, материјално-финансиски работи и информатички работи, во согласност со закон. Јавнообвинителските службеници правата од работен однос ги остваруваат согласно со овој закон, колективните договори и другите прописи што ги уредуваат правата од работен однос.

Јавнообвинителски службеник се и стручните лица вработени во јавните обвинителства кои вршат стручни работи поврзани со следење, откривање и истражување на криминалитетот.

Лицата вработени во јавните обвинителства кои вршат технички и помошни работи немаат статус на јавнообвинителски службеници и за нив важат општите прописи за работните односи.

Јавнообвинителеска полиција е служба која ги обезбедува објектите, имотот и лицата и го одржува редот во јавните обвинителства. Јавнообвинителската полиција правата од работен однос ги остварува согласно со овој закон, колективните договори и другите прописи што ги уредуваат правата од работен однос.

Прочитајте го целиот текст: Предлог, нацрт на закон за јавнообвинителска служба

Напишано на: 03/10/2013 | Од: | Нема коментари »