Начини на финансирање

Член 33 од Статутот на ЗЈОРМ

Здружението се финансира од следните извори и приходи:

  • Приходи од членарина
  • Приходи од донации