Органограм на ЗЈОРМ

Здружение на јавните обвинители во Република Македонија
Органи на ЗЈОРМ
ПретседателДвајца потпретседателиСекретарБлагајникФормира комисии и работни тела