Структура и Организација

Здружението на јавните обвинители на Република Македонија поаѓајќи од природата на функцијата и бројноста на своето членство, статутарно како највисок орган на управување го има Собранието на Здружението кое го сочинуваат сите негови членови.

Собранието на Здружението избира Извршен одбор од 13 членови раководејќи се при тоа од принципот на правична регионална застапеност на членовите.

Извршниот одбор на Здружението од редот на своите членови на Собранието му предлага кандидати за претседател и потпретседател н ЗЈОРМ кои воедно тие функции ги обавуваат и во Извршниот одбор.