ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ВТОРИОТ ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА МЕЃУСЕБНА ПРАВНА ПОМОШ ВО КРИВИЧНАТА МАТЕРИЈА

Преземи
D_Zakon_za_Ratifikacija_na_Vtoriot_dopolnitelen_protokol_Evropska_konvencija_megjusebna_pravna_pomosh_krivicna_mat_103_19082008