ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА ЗА СОРАБОТКА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ, ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ, НЕЛЕГАЛАНТА ТРГОВИЈА СО НАРКОТИЧНИ ДРОГИ, ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИ И ПРЕКУРСОРИ, НЕЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА И ДРУГИ КРИВИЧНИ ДЕЛА

Преземи
Организиран Бугарија