ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ЗА СОРАБОТКА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ, ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ, НЕЛЕГАЛНАТА ТРГОВИЈА СО НАРКОТИЧНИ ДРОГИ, ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРСОРИ, НЕЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА И ДРУГИ КРИВИЧНИ ДЕЛА

Преземи
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ЗА СОРАБОТКА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ, ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ, НЕЛЕГАЛНАТА ТРГОВИЈА СО НАРКОТИЧНИ ДРОГИ, ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРСОРИ, НЕЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА И ДРУГИ КРИВИЧНИ ДЕЛА