ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ И ЗА ЗАШТИТА ОД ФИСКАЛНА ЕВАЗИЈА ПО ОДНОС НА ДАНОЦИТЕ НА ДОХОД

Преземи
Zakon_za_ratifikacija_na_dog_megju_vladata_na_RM_i_vladata_na_soc_rep_vietnam_za_odbegnuvanje_na_dvojno_odanocuvanje_i_za_zastita_od_fiskalna_evazija_po_odnos_na_danoci_na_dohod_63