ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ АРАПСКИ ЕМИРАТИ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ФИСКАЛНА ЕВАЗИЈА ПО ОДНОС НА ДАНОЦИТЕ НА ДОХОД

Преземи
Zakon_za_ratifikacija_na_dog_vlada_na_RM_i_vlada_na_obedineti_arapski_emirati_za_odbegnuvanje_na_dvojno_oddanocuva_i_zastita_od_fisk_evazija_odnos_na_danoci_na_dohod_63_01042016