ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ПОМЕЃУ ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА, ПРЕТСТАВУВАНА ОД СТРАНА НА СОЈУЗНАТА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БЕГАЛЦИ, TAUBENSTARSSE 16, СН-3003 БЕРН И РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, ПРЕТСТАВУВАНА ОД СТРАНА НА СОЈУЗНОТО МИНИСТЕРСТВО ЗАВНАТРЕШНИРАБОТИ, ОДДЕЛIII, HERRENGASSE 7, А-1010 ВИЕНА, ВО ВРСКА СО ВОСПОСТАВУВАЊЕТО И ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА „МЕЃУНАРОДНИОТ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈНА МИГРАЦИСКАТА ПОЛИТИКА (ICMPD)” ВО ВИЕНА, СО ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА

Преземи
Z_za_r_na_dog_megu_svaj_kon_pret_pd_str_na_soj_kance_za_begalci_13-_31072015