ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ИЗМЕНАТА НА ПРОТОКОЛОТ 4 НА СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ ОД ЕДНА СТРАНА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ДРУГА СТРАНА, ИЗМЕНЕТ СО ОДЛУКА БРОЈ 1/16 НА СОВЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Преземи
Zakon_za_ratifikacija_na_izmenata_na_protokol4_na_spogodba_za_stab_i_asoc_EZ_i_nivni_zemji_izmene_so_odluka_stabil_i_asoci_megu_RM_i_EU_71_11042016-