ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ РАМКА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОПЕРАЦИИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Преземи
Z_za_ratifikacija_na_spogodbata_megju_RM_i_evropskata_unija_za_vospostavuvanje_ramka_za_ucestvo_na_RM_vo_operaciite_na_EU_za_upravuvanje_so_krizi_27_22022013