УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ЗА ПРЕНОС НА БАРАЊАТА ЗА ПРАВНА ПОМОШ

Преземи
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ЗА ПРЕНОС НА БАРАЊАТА ЗА ПРАВНА ПОМОШ