УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ВТОРИОТ ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА МЕЃУСЕБНА ПРАВНА ПОМОШ ВО КРИВИЧНАТА МАТЕРИЈА

Преземи
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ВТОРИОТ ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА МЕЃУСЕБНА ПРАВНА ПОМОШ