УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСУДЕНИ ЛИЦА СО ДОПОНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Преземи

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСУДЕНИ ЛИЦА СО ДОПОНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ