УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕКСТРАДИЦИЈА СО ДОДАТЕН ПРОТОКОЛ И ВТОР ДОДАТЕН ПРОТОКОЛ

Преземи

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕКСТРАДИЦИЈА СО ДОДАДТЕН ПРОТОКОЛ И ВТОР ДОДАТЕН ПРОТОКОЛ