У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РОМАНИЈА ЗА СО- РАБОТКА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ, ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИ- НАЛ, НЕДОЗВОЛЕНАТА ТРГОВИЈА СО НАРКОТИЧНИ ДРОГИ, ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРЗОРИ И ДРУГИ НЕЛЕГАЛНИ АКТИВНОСТИ

Преземи
Agreement_Romania