Одржан состанок помеѓу претставници на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија и комората на медијатори

На 07.09.2017 година се одржа работна средба помеѓу Претседателот на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија, Спасенка Андонова и Претседателот на Комората на медијатори М-р Славе Младеновски, како и членовите на Управниот одбор на Комората, М-р Гордана Атанасова и Александар Крстев.

Средбата, беше со цел воспоставување на темели за идна соработка и унапредување на можностите за заедничко дејствување, во области од меѓусебен интерес. Во оваа насока, се дискутираше како за функционирањето на Здружението и Комората и најдобрите практики при спроведувањето на досегашните проекти, така и за идејни решенија за областите кои се во заеднички фокус, особено земајќи ги во предвид аспектите поврзани со постапувањето на јавните обвинители согласно Законот за кривичната постапка и можностите на медијаторите, како и потребите на постапката за медијација, предвидени во Законот за медијација.

Присутните, ги поздравија меѓусебните заложби за соработка, заклучувајќи дека истата ќе придонесе за развој и унапредување на ЗЈОРМ и Комората на медијатори, од една страна и на ефикасноста на кривичната постапка, од друга страна.