XVIII Собрание на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија

По претходна изработка на Нацрт-текстови за Измени и дополнувања на Статутот на ЗЈОРМ, како и Деловник за работа на Собранието на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија, а по пристигнатите забелешки и сугестии, се изработија конечни верзии на наведените документи, кои беа усвоени на XVIII Собрание на Здружението на јавните обвинители, одржано на 18.09.2015 година.

ДЕЛОВНИК1

СТАТУТ1