Комисии

Во рамки на ЗЈОРМ досега, формирани се четири комисии и тоа:

  • Статутарна комисија,
  • Комисија за меѓународна соработка и односи со невладини организации,
  • Комисија за едукација и
  • Издавачка комисија.