Секретар на ЗЈОРМ

Спасенка Андонова

Спасенка Андонова е родена 17.06.1970 година, во Струмица.

Основното и средното образование го оформила во Скопје, каде и дипломирала на 21.12.1994 година на Правниот факултет „Св. Кирил и Методиј“ , додека Правосудниот испит го има положено на 21.06.1997 година.

Своето работно искуство го стекнува како приправник од правна струка во Општинско јавно обвинителство Скопје во период од 1995 до 1997 година, кога станува стручен соработник во истото обвинителство. На ова работно место, работи се до 2000 година, кога е избрана за стручен соработник во Вишото јавно обвинителство Скопје.

Во 2005 година е именувана за Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје, која функција ја извршува се до 2012 година, кога е избрана за Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран    криминал и корупција.

Во својата кариера има учествувано на бројни обуки, семинари, конференции во Република Македонија и во странство, а воедно е и едукатор во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ за семејно насилство, Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната, криминал од омраза, етика и морал, Закон за правда на децата, Примена на ЗКП – спогодување, перење пари и други приноси од казниво дело,трговија со луѓе и криумчарење мигранти и примена на начело на неказнување на жртви на трговија со луѓе, скратени постапки. Исто така, во рамки на Академијата е едукатор и во почетната обука за примена на одредбите од ЗКП во делот на обвинение и казнен налог.

Досега е ангажирана како презентер од страна на Американската Амбасада во Македонија Британската Амбасада во Скопје, Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Европската Комисија, ЗЈОРМ, на теми поврзани со стандарди за постапување со деца – жртви на кривични дела, финансиски истраги, трговија со луѓе и криумчарење мигранти, борба против фалсификување на лекови, и проширена конфискација, а има учествувано и во изработка на нацрт текстови на закони и правилници. Се јавува како Ко-автор на два Практикуми од областа на семејното насилство и Прирачник за компјутерски криминал

Од 2017 година е избрана за претставник на Република Македонија во SEEPAG (The Southeast European Prosecutors Advisory Group) –советодавна обвинителска група за југоисточна Европа.

Г-ѓа Андонова е член на Извршниот Одбор на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија од 22.09.2009 година, а од 18.09.2015 година е избрана за Претседател на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија.

 

Секретарот  на ЗЈОРМ ги врши следните работи:

  • Ја кординира работата на Извршниот одбор и му помага на Претседателот во вршењето на неговите надлежности
  • Учестува во подготвување на седниците на Собранието и Извршниот одбор
  • Ги подготвува и предлага годишната сметка и финансискиот извештај на Здружението и годишен извештај за работа
  • Ја води документацијата и евиденцијата на ЗЈОРСМ и раководи со стручната служба на Здружението
  • Врши и други работи доверени од Собранието, извршниот одбор, претседателот и работи определени со овој Статут и актите на здружението.