Практична примена на спогодувањето за видот и висината на кривичната санкција во првата година од примената на новиот Закон за кривична постапка

Преземи

Практична примена на спогодувањето за видот и висината на кривичната санкција во првата година од примената на новиот ЗКП